Disclaimer

Disclaimer Dealerplein.nl
Bepalingen vooraf
Dealerplein.nl met KvK-nummer 63871408 (hierna te noemen “de Uitgever”) verleent u hierbij toegang tot www.Dealerplein.nl (hierna te noemen “de Webapplicatie”). Door de Webapplicatie te gebruiken stemt u in met deze
Disclaimer en onderhavige bepalingen.

De Webapplicatie is elke pagina van deze Webapplicatie waarop een hyperlink staat naar deze disclaimer met als doel de disclaimer voor deze pagina te laten gelden;
Onder Content/inhoud worden onder meer verstaan: ontwerpen, teksten, hyperlinks, afbeeldingen, cliënt-side scripts, geluids- en videofragmenten. Dit zijn voorbeelden en deze zijn niet ter uitsluiting van andere vormen van content/inhoud bedoeld;
Onder gebruik(en) van deze Webapplicatie wordt onder meer verstaan: (in)laden, inloggen, opvragen, bekijken, raadplegen, (be)luisteren, invullen, (doen) uitvoeren en/of verzenden van content, server-side en cliënt-side scripts, formulieren, alsook van diensten gebruik maken en het plegen van rechtshandelingen (kopen en huren). Zonder uitsluitsel van en beperking tot bovengenoemde voorbeelden;
de Uitgever behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de Webapplicatie en/of deze Disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Privacy Verklaring
Deze Webapplicatie houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de Webapplicaties waar zij van afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. Tijdens uw bezoek aan de Webapplicatie worden algemene, niet-gepersionaliseerde gegevens van uw computer in log-bestanden opgeslagen. In eerste instantie zijn deze bedoeld voor statistieken en de resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Echter in geval van misbruik kunnen deze gebruikt worden om uw bezoeken aan de site te monitoren of u de toegang tot de Webapplicatie te ontzeggen.
U kunt de Webapplicatie bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, een reservering te plaatsen dan wel een inschrijving te verwezenlijken. Wij streven ernaar u dat te allen tijde te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.
Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen en daartoe contact met ons op te nemen via info@dealerplein.nl. Voor meer informatie kunt u onze “Privacy Policy” raadplegen.

Cookies
We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Webapplicatie te verbeteren. Meer informatieve hieromtrent wordt verschaft in de “Cookieverklaring.” Als u geen cookies wilt ontvangen kunt u in uw browser uw instellingen veranderen en cookies verwijderen. Let wel op: onze Webapplicatie werkt dan minder goed.

Externe Links
Diverse links in deze Webapplicatie kunnen leiden naar Webapplicaties buiten het domein van de Uitgever, welke geen eigendom zijn van de Uitgever, maar zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Webapplicatie van de Uitgever. Deze links zijn uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, echter kan de Uitgever niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van Webapplicaties die niet door de Uitgever worden onderhouden wordt afgewezen.

Misbruik
Onder misbruik in de ruimste zin wordt verstaan iedere handeling van de bezoeker met betrekking tot de Webapplicatie waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat daarmee jegens de Uitgever schade wordt toegebracht. Hieronder valt onder meer het kopiëren van (delen van) de Webapplicatie voor ongeoorloofd gebruik, een aangepaste versie van de Webapplicatie onder een ander domein online te publiceren, e-mailadressen of andere contactgegevens van de Webapplicatie af te nemen om hiermee misbruik te plegen (zoals spam en/of cold-calling), alsook iedere andere vorm van misbruik die hierboven niet is beschreven of aangeduid met een voorbeeld, maar waarvan beschrijvingen te vinden zijn in de Nederlandse wet;
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de Webapplicatie of de Content/inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent als bezoeker verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de Webapplicatie verzendt.
De Uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen om de Webapplicatie te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de Webapplicatie zijn aangeboden, gebruik te maken.

Beperkte aansprakelijkheid
Alle informatie op deze Webapplicatie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. De Content/inhoud van deze Webapplicatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt zo veel mogelijkheid gecontroleerd alsook geactualiseerd om de informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Uitgever zal zich naar beste vermogen inspannen om de Content/inhoud van de Webapplicatie zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Webapplicatie altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook ons aanbod van producten en diensten, kan ondanks deze zorg fouten omvatten, dan wel onjuist, onvolledig en/of of achterhaald zijn. De Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of andere nadelige gevolgen op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onbereikbaarheid, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze Webapplicatie. De informatie die de bezoeker van deze Webapplicatie raadpleegt wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid en kan derhalve enkel op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid worden aangewend. De Uitgever aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor aan onze Webapplicatie gekoppelde bestanden of voor op onze Webapplicatie opgenomen verwijzingen naar Webapplicaties van derden (links) en door derden gehanteerd privacy beleid. Handelingen die u op basis van onze Webapplicatie of de door ons verstrekte informatie verricht, komen eveneens voor eigen rekening en risico.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze Webapplicatie onder voorbehoud van technische of typografische fouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

U als bezoeker zal de Uitgever, diens werknemers, licentiehouders, vertegenwoordigers, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de Webapplicatie, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Wijzigingen
De Uitgever mag de Webapplicatie naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande toestemming. De Uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

De Uitgever controleert de inhoud die gebruikers van de Webapplicatie zelf op onze Webapplicatie plaatsen niet, maar de Uitgever kan deze gebruikersinhoud wel aanpassen.

Beschikbaarheid
De Uitgever spant zich zoveel mogelijk in om de Webapplicatie zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, echter aanvaardt de Uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
De Webapplicatie en alle onderdelen c.q. functionaliteiten alsook content daarvan – met uitzondering van externe links – zijn eigendom van de Uitgever. U kunt als bezoeker van de Webapplicatie geen aanspraak maken op Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die berusten bij de Uitgever en/of diens licentiegevers en/of de gebruikers van de Webapplicatie. De Uitgever behoudt zich alle rechten met betrekking tot Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Content/inhoud van de Webapplicatie voor, voor zover deze niet reeds aan (een) derde(n) toebehoren. Dit omvat alle Content/inhoud (zoals eerder omschreven), ongeacht de vorm hiervan.
Kopiëren, verspreiden, openbaar maken en elk ander gebruik van voornoemde Content/inhoud of gedeelten daarvan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Uitgever, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke Content/Inhoud anders aangegeven is. Het staat u vrij om aan ons toestemming voor het gebruik van voornoemde Content/inhoud voor andere doeleinden te verzoeken; dat kan via info@dealerplein.nl.

Diverse links in deze site kunnen leiden naar Webapplicaties buiten het domein van de Uitgever, welke geen eigendom zijn van de Uitgever, maar zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de Webapplicatie van de Uitgever. Deze links zijn uiterst selectief ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, echter kan de Uitgever niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van Webapplicaties die niet door de Uitgever worden onderhouden wordt afgewezen.

E-mail
E-mail berichten welke worden verstuurd door de Uitgever – al dan niet geautomatiseerd via de Webapplicatie – zijn slechts bestemd voor de (rechts)persoon aan wie deze zijn gericht en kunnen informatie bevatten die persoonlijk of vertrouwelijk is en niet openbaar mag worden gemaakt krachtens wet-, regelgeving of overeenkomst. Indien u niet de geadresseerde(n) (of verantwoordelijk voor de bezorging van dit bericht bij de juiste persoon) bent, wordt u verzocht de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen. De Uitgever staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Aan desbetreffende e-mail berichten kunnen geen rechten worden ontleend. Meningen, conclusies en andere informatie in deze berichten die niet gerelateerd zijn aan de officiële bedrijfsactiviteiten van de Uitgever, dienen geïnterpreteerd te worden als niet gegeven, noch op enigerlei wijze gesteund door de Uitgever.

Vragen/Klachten
Indien u een vraag of klacht heeft over de Webapplicatie, dan horen wij dat graag. Gelieve in dat geval uw vraag of klacht te e-mailen naar info@dealerplein.nl.