Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Dealerplein.nl
Dit document beschrijft de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) die gelden voor het gebruik van de Diensten op de webapplicatie c.q. het Platform Dealerplein.nl, waarop Dealerplein.nl (waarvan de identiteit hieronder wordt beschreven) een platform aanbiedt aan de Wederpartij, waarop het biedingen kan plaatsen op Voertuigen welke door natuurlijke- of rechtspersonen bij de Ondernemer zijn aangemeld, met het doel deze te verkopen.

Van overeenkomstige toepassing op ieder gebruik van het Platform en de geleverde diensten zijn daarnaast tegelijkertijd:
1. Privacy Statement Dealerplein.nl
te vinden op: http://dealerplein.nl/privacy/
2. Disclaimer Dealerplein.nl
te vinden op: http:// dealerplein.nl/disclaimer/
3. Cookie Statement Dealerplein.nl
te vinden op: http://dealerplein.nl/cookies/

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanbiedingen en aanvullende overeenkomsten die met de wederpartij worden gesloten. Daarvoor gelden specifieke Aanvullende Bepalingen (zoals onderaan gedefinieerd) – voor zover van overeenkomstige toepassing.

Identiteit van de Ondernemer
Naam onderneming: Dealerplein.nl
Rechtsvorm: BV
Handelend onder de naam/namen: Dealerplein.nl
Op de website(s): http://dealerplein.nl
Vestigingsadres: Olympiaweg 28a, 3077 AL Rotterdam
Telefoonnummer: 085-0212516
Bereikbaarheid: Van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:30
E-mailadres: info@dealerplein.nl
KvK-nummer: 63871408
Btw-nummer: NL.8554.35.148

Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna volgende definities in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
• Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden en bepalingen;
• Ondernemer: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid {Dealerplein B.V.}, handelend onder Dealerplein.nl en exploitant c.q. aanbieder van het Platform en de Diensten, waarvan de Identiteit hierboven in detail is omschreven.
• Platform: De door Ondernemer geëxploiteerde website c.q. webapplicatie – die online kan worden benaderd via http://www.dealerplein.nl – waarmee de Diensten door Ondernemer ter beschikking worden gesteld aan de Wederpartij; alsook alle subdomeinen.
• Overeenkomst: Een overeenkomst die strekt tot de levering van (door de Ondernemer) en het gebruik van (door de Wederpartij) het Platform en de Diensten, gedurende een bepaalde periode;
• Wederpartij: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon waarmee Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten;
• De Diensten: verzameling functionaliteiten en toepassingen die door Ondernemer aan Wederpartij worden geboden via het Platform, hoofdzakelijk gericht op (doch niet beperkt tot) het bieden van de mogelijkheid aan Wederpartij tot het zoeken naar en bieden op Voertuigen welke door (potentiele) verkopers bij de Ondernemer ter bemiddeling tot verkoop zijn aangemeld. Ondernemer functioneert zodoende als bemiddelaar, die aanbod (ofwel het Voertuig van de Aanbieder c.q. Verkoper) en vraag (ofwel de Wederpartij die geïnteresseerd in het kopen van desbetreffend Voertuig) samenbrengt in de vorm van een online veiling – met als uiteindelijke doel totstandkoming van een overeenkomst tussen Aanbieder c.q. Verkoper en de Wederpartij, in dat geval de Koper.
• Voertuig: de personen- of bedrijfsauto van de Aanbieder c.q. Verkoper
• Aanbieder (c.q. Verkoper): Iedere natuurlijke- of rechtspersoon (waarmee de Ondernemer een Overeenkomst heeft gesloten) die zijn Voertuig (ter bemiddeling in de) Verkoop aanbiedt op het Platform. Wederpartij kan vervolgens biedingen plaatsen op dergelijke Voertuigen, met als uiteindelijke doel het sluiten van een Koopovereenkomst met de Aanbieder (welke dan Verkoper wordt). De rechten en plichten van Aanbieder c.q. Verkoper zijn te raadplegen op http://dealerplein.nl/algemene-voorwaarden
• Aanvullende Bepalingen: Bepalingen welke van toepassing zijn op een in aanvulling op deze Algemene Voorwaarden gesloten overeenkomst, waarbij de Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke aankoop van een Voertuig dat door een Aanbieder (daarmee: de Verkoper) ter bemiddeling aan de Ondernemer is aangeboden, waarna het Voertuig als advertentie op het Platform (ofwel de Online Veiling) is gepubliceerd.

Artikel 1 – Totstandkoming
1. Een Overeenkomst komt tot stand na registratie door gebruiker en eindigt van rechtswege met het verstrijken van de gebruiksperiode.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform en de Diensten.
2. Op deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens de Privacy Statement, Disclaimer en Cookie Statement van toepassing.
3. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle aanbiedingen van Ondernemer, ook wanneer desbetreffende (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.
4. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle aanvullende overeenkomsten die met de wederpartij worden gesloten. Daarvoor gelden specifieke Aanvullende Bepalingen (zoals onderaan gedefinieerd) – voor zover van overeenkomstige toepassing.
5. Inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de Wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen onderdeel uit van met Ondernemer gesloten overeenkomsten tenzij Ondernemer daar schriftelijk mee heeft ingestemd.
6. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig is, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven. In dat geval zullen partijen overleggen over de inhoud van een nieuwe bepaling die de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
7. Afwijkingen en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
8. Ondernemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen, waarvan Ondernemer de Wederpartij voorafgaand aan de inwerkingtreding van de wijziging op de hoogte zal stellen
9. Indien Wederpartij een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot het moment waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden het gebruik van de Diensten beëindigen.
10. De Aanvullende bepalingen – Aldus de Appences 1 t/m 9 – gelden uitsluitend in specifieke gevallen, waarbij de Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke aankoop van een Voertuig dat door een Aanbieder (daarmee: de Verkoper) ter bemiddeling aan de Ondernemer is aangeboden, waarna het Voertuig als advertentie op het Platform (ofwel de Online Veiling) is gepubliceerd.

Artikel 3 – Offertes en Aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt alleen voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige orders).
2. Ondernemer mag ervan uitgaan dat de gegevens die door Wederpartij worden verstrekt kloppen, en zal aanbiedingen en/of offertes op desbetreffende informatie baseren.

Artikel 4 – Duur en Beëindiging
1. Een Overeenkomst wordt voor onbepaalde duur aangegaan.
2. De Wederpartij heeft het recht om een overeenkomst tot gebruik van de Diensten op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.
3. De Ondernemer heeft het recht om een overeenkomst tot gebruik van de Diensten op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één (1) maand.
4. In afwijking van bovenstaand lid 3. heeft Ondernemer het recht om de overeenkomst tot gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:
i) de Wederpartij handelt in strijd met toepasselijke wet- of regelgeving; of
ii) de Wederpartij handelt in strijd met de Overeenkomst dan wel deze Algemene Voorwaarden;
iii) de Wederpartij failliet wordt verklaard, dan wel vraagt surseance van betaling aan; of
iv) de Wederpartij wordt ontbonden.
4. In een in lid 4 bedoelde situatie zal het Ondernemer ten allen tijde vrij staan om de toegang van de Wederpartij tot de Diensten en het Platform met onmiddellijke ingang te beperken, dan wel te belemmeren.
5. Indien en zodra de overeenkomst tot gebruik van de Diensten eindigt zal de Wederpartij niet langer toegang hebben tot het Platform en zal Ondernemer het verdere gebruik van de Diensten verhinderen.
6. Na beëindiging van de Overeenkomst, vernietigt Ondernemer op schriftelijk verzoek van de Wederpartij binnen twee (2) maanden na ontvangst van een dergelijk verzoek alle gegevens en data die betrekking hebben op de Wederpartij. Indien de Wederpartij een dergelijk verzoek niet doet, zal Ondernemer gegevens en data die betrekking hebben op de Wederpartij minimaal zes (6) maanden na beëindiging bewaren.
7. Opzegging van de overeenkomst tot gebruik van de Diensten zal te allen tijde schriftelijk – waaronder tevens begrepen per e-mail – geschieden.

Artikel 5 – Vergoedingen
1. De Wederpartij is voor de beschikbaarstelling van de Diensten door Ondernemer een vergoeding verschuldigd. Voor verschillende functionaliteiten c.q. toepassingen van het Platform worden verschillende prijzen gehanteerd. Deze kunnen worden geraadpleegd op http://dealerplein.nl/#tarieven
2. De van toepassing zijnde prijzen zijn exclusief eventuele onkosten en BTW.
3. Ondernemer is gerechtigd zijn prijzen en tarieven te allen tijde aan te passen. De prijswijziging zal 30 dagen na de aankondiging daarvan, ingaan.
4. Indien Wederpartij niet akkoord gaat met de prijswijziging, kan de overeenkomst binnen 30 dagen worden opgezegd. De overeenkomst eindigt dan op de datum dat de prijswijziging ingaat.

Artikel 6 – Betaling
1. In geval van afschrijving van de aan Ondernemer verschuldigde vergoeding van een bankrekening (via automatische incasso), dan wel van een creditcard, zal de Wederpartij de verschuldigde vergoeding onmiddellijk voldoen. Ingeval de Wederpartij verkiest om per factuur te betalen, dient een factuur van Ondernemer binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan.
2. Betaling van een factuur zal te allen tijde geschieden zonder inhouding, verrekening en/of compensatie.
3. Indien de Wederpartij enige betaling van een factuur niet tijdig en/of volledig voldoet is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. In voorkomend geval is de Wederpartij gehouden de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek te betalen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten in overeenstemming met de van tijd tot tijd geldende staffel buitengerechtelijke incassokosten op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

Artikel 7 – Gebruik
1. Het gebruik door de Wederpartij van de Diensten en het Platform is voor eigen rekening en risico.
2. Indien Wederpartij gebruik wilt maken van de Diensten, dient hij/zij zich registreren op het Platform.
3. Wederpartij moet minstens 18 jaar oud zijn om een persoonlijk account aan te mogen maken.
4. Wederpartij moet minstens 18 jaar oud zijn om van het Platform gebruik te mogen maken
5. Ondernemer mag ervan uitgaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van de Wederpartij, door de Wederpartij zelf gedaan wordt of onder diens toezicht gebeurt.
6. Alleen Wederpartij zelf mag gebruik maken van het persoonlijk account. Wederpartij mag anderen geen toegang geven tot de Diensten c.q. het Platform en dient de inloggegevens van diens account zorgvuldig af te schermen voor anderen. Tevens moet Wederpartij diens accountgegevens en wachtwoord strikt geheim houden.
7. Wederpartij is zelf aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht nadat is ingelogd met de accountgegevens en het wachtwoord.
4. Wederpartij dient de informatie die – al dan niet in geautomatiseerde vorm – door of wegens het Platform aan hem/haar wordt verstrekt te allen tijde af te schermen voor anderen.
5. Wederpartij stemt ermee in dat het klikken op links en/of knoppen op het Platform zelf, of in e-mails die verwijzen naar het Platform, leidt tot bindende handelingen van zijn/haar kant. Hieronder vallen het bevestigen van afspraken en/of het plaatsen van Biedingen.
6. Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de technische werking en onderhoud van diens internetverbinding, interne netwerk en alle overige IT-systemen die nodig zijn voor het gebruik van de Diensten.

Artikel 8 – Misbruik
1. Wederpartij mag het Platform niet zodanig gebruiken dat daarmee de Nederlandse wet en/of andere van toepassing zijnde wet- of regelgeving wordt geschonden.
2. Wederpartij zal geen informatie met gebruikmaking van het Platform verspreiden die:
o in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
o in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
o de rechten van derden schendt. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan afbeeldingen en/of teksten op het Platform te plaatsen waarvan de intellectuele eigendomsrechten bij een derde berusten en deze derde voor het plaatsen van de afbeeldingen en/of teksten geen toestemming heeft gegeven;
o Pornografische inhoud bevat, te weten filmpjes, afbeeldingen of andere media met erotische inhoud;
o Teksten of afbeeldingen bevat die schade kan toebrengen aan, of beledigend, kwetsend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn ten opzichte van anderen;
o geclassificeerd kan worden als ongevraagde reclame (spam);
o fouten bevat of misleidend is;
o het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
o Virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
3. Wederpartij mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
4. Wederpartij zal de verkregen persoonsgegevens van andere gebruikers geheim houden, mocht hij/zij daar onverhoopt toegang toe verkrijgen. Ook zal Wederpartij in dat geval deze gegevens niet misbruiken en per direct contact met Ondernemer opnemen om deze daarvan op de hoogte te stellen.
5. Wederpartij mag geen andere gebruikers benaderen voor andere commerciële doeleinden dan waarvoor het Platform is bedoeld.
6. Indien Wederpartij melding wilt maken van een gebruiker die het Platform misbruikt, kan dat per e-mail via info@dealerplein.nl.

Artikel 9 – Uitsluiting
1. Als Ondernemer het redelijke vermoeden heeft dat Wederpartij de wet en/of deze Algemene Voorwaarden – in het bijzonder de bepalingen in voornoemd Artikel 8 “Misbruik” – overtreedt, kan Wederpartij (deels) worden uitgesloten van de Diensten.
2. Ondernemer heeft het recht om Wederpartij (deels) uit te sluiten van de Diensten, door onderdelen van de Diensten voor Wederpartij te blokkeren en/of diens persoonlijk account te blokkeren. Ondernemer gaat hiertoe over als het redelijke vermoeden bestaat dat met één of meer persoonlijke accounts in strijd wordt gehandeld met de wet of met deze Overeenkomst. Daarnaast behoudt Ondernemer zich het recht voor om andere consequenties aan dit gebruik te verbinden.
2. Ondernemer kan Wederpartij uitsluiten van de Diensten door onderdelen van de Diensten te blokkeren.

Artikel 10 – Beschikbaarheid
1. Ondernemer streeft ernaar, zolang de Overeenkomst van kracht is, Wederpartij doorlopend toegang te bieden tot het Platform en zal zich inspannen om het Platform 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te houden. Ondernemer garandeert echter niet de volledige en permanente beschikbaarheid van het Platform en/of de Diensten. Meer in het bijzonder garandeert Ondernemer niet, noch aanvaardt zij aansprakelijkheid voor de benodigde beschikbaarheid van telecommunicatiefaciliteiten van derden voor een juiste, volledige en ongehinderde werking van het Platform en de Diensten.
2. Ondernemer is verantwoordelijk voor de werking en het onderhoud van het Platform. Ondernemer kan het Platform (gedeeltelijk) buiten werking stellen voor onderhoud, waarvoor het streven is dat buiten kantoortijden (09:00 – 17:00) uit te (laten) voeren. In geval van onderhoud ontvangt Wederpartij drie werkdagen voor het geplande onderhoud een kennisgeving van Ondernemer. Alleen bij noodgevallen zal geen kennisgeving worden verstuurd.
3. Ondernemer behoudt zich het recht voor om het Platform te wijzigen en bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van het Platform te wijzigen, te verwijderen of toe te voegen.
4. Ondernemer zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om het Platform te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de Wederpartij via de Website ingevoerde gegevens, maar Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake en geeft ter zake geen garanties.
5. Ondernemer garandeert niet dat het Platform te allen tijde foutloos werkt. Ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor schade, geleden als het Platform niet of niet foutloos werkt.
6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op het Platform.

Artikel 11 – Derden
1. Ondernemer mag werkzaamheden laten verrichten door derden, als hij van mening is dat dit nodig is voor de goede uitvoering van de overeenkomst. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 – Overmacht
1. Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
2. Onder ‘Overmacht’ dient in het kader van deze Algemene Voorwaarden in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten de controle en wil van de Ondernemer liggen – ongeacht of deze omstandigheden of gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige overeenkomst voorzien of voorzienbaar waren – als gevolg waarvan de Ondernemer in redelijkheid niet kan worden gehouden zijn verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: stroomstoringen, internetstoringen, weersinvloeden, oorlog, terrorisme, rellen, brand, natuurrampen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsmaatregelen en/of vergelijkbare regels, embargo’s, niet-nakoming (door faillissement of anderszins) door toeleveranciers, onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van de overeenkomst door de Ondernemer ingeschakelde derde(n), beslagleggingen, het niet beschikbaar zijn van (de systemen van) financiële instellingen en/of telecommunicatiediensten en (pogingen tot) het onbevoegd binnendringen in c.q. toebrengen van schade aan en/of het onbevoegde gebruik van de systemen, de netwerken en databases die aan Ondernemer toebehoren en/of waarvan Ondernemer afhankelijk is, alsmede alle daaraan onkundig verrichtte werkzaamheden door anderen dan Ondernemer of door haar ingeschakelde derden, of enige andere situatie waarop Ondernemer geen invloed kan uitoefenen.
3. In geval van overmacht is Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de Wederpartij ontstane schade, behoudens en voor zover Ondernemer als gevolg van de overmachtssituatie een voordeel heeft gehad dat zij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 13 – Intellectuele Eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van de Diensten, het Platform en de daarmee verband houdende technieken alsook alle verstrekte informatie, berusten en blijven berusten bij Ondernemer en/of zijn licentiegevers of toeleveranciers. Hieronder dient in ieder geval, doch niet uitsluitend, te worden verstaan alle bestaande en toekomstige auteursrechten, merkrechten, handelsnamen, modelrechten, databankrechten, octrooirechten, software c.q. broncode en know-how, die rusten op of voortvloeien uit het Platform en de onderliggende technieken.
2. Aan de Wederpartij wordt uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Diensten en het Platform verleend voor de duur van de overeenkomst tot gebruik van de Diensten en slechts voor zover zodanig recht noodzakelijk is voor het daadwerkelijk gebruik van de Diensten en het Platform.
3. De Wederpartij heeft nimmer het recht om enige aanpassing te verrichten aan enig onderdeel van de software die onderdeel van het Platform en/of de Diensten uitmaakt, dan wel daarvan een kopie daarvan te maken, deze te decompileren of op enige andere wijze te (trachten te) bewerken.
4. Het gebruik van het Platform en de Diensten door de Wederpartij kan leiden tot het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom beschermde zaken, indien deze door of namens de Wederpartij zelf ter beschikking worden gesteld. In dergelijke gevallen verklaart de Wederpartij dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Ondernemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
5. Alle door de Ondernemer verstrekte stukken (waaronder – doch niet beperkt tot – werkwijzen, adviezen, rapporten, overeenkomsten, ontwerpen, software, algemene voorwaarden, systeemontwerpen etc.) zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van De Ondernemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
1. Indien en voor zover Ondernemer aansprakelijk is jegens Wederpartij, is deze aansprakelijkheid in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat de Wederpartij ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft aan Ondernemer heeft voldaan. Bij een Overeenkomst met een looptijd langer dan zes (6) maanden, is de aansprakelijkheid van Ondernemer beperkt tot maximaal het over de laatste zes (6) maanden door Ondernemer ontvangen bedragen krachtens overeenkomst, exclusief BTW.
2. De aansprakelijkheid van Ondernemer is, niettegenstaande de voorgaande artikelen, in alle gevallen beperkt tot een bedrag van EUR 250,-
3. Indien Ondernemer op enig moment aansprakelijk is jegens de Wederpartij voor door de Wederpartij geleden schade, zal Ondernemer te allen tijde slechts aansprakelijk zijn voor directe schade die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een aantoonbare tekortkoming door Ondernemer. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade, waaronder mede begrepen (doch niet beperkt tot) gevolgschade, immateriële schade, gemiste c.q. gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie, verlies en/of diefstal van gegevens, en/of schade door cyberaanvallen van hackers.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ondernemer is uitgegaan van de door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door ondeskundig gebruik van het Platform.
5. Een reeks van incidenten die hebben geleid tot schade telt als één (1) incident.
6. Iedere claim tegen Ondernemer verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3) maanden nadat het schadeveroorzakende incident aan de gebruiker is bekend geworden behoudens de schriftelijke erkenning van de claim door Ondernemer.
7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Ondernemer.

Artikel 15 – Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak Ondernemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Ondernemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Ondernemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
3. Ondernemer verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Meer info: Privacy Statement

Artikel 16 – Vrijwaring
1. Wederpartij vrijwaart Ondernemer voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen overheden – die verband houden met het gebruik door de Wederpartij van het Platform en de Diensten. Deze vrijwaring brengt met zich mee dat de Wederpartij op verzoek van Ondernemer voor eigen rekening de verdediging in gerechtelijke en andere procedures waarin Ondernemer door derden betrokken wordt op zich zal nemen of zal ondersteunen, en dat de Wederpartij alle schade en kosten zal vergoeden, die samenhangen met zulke aanspraken van derden.
2. Daarbij geldt dat de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht zullen blijven.

Artikel 17 – Klachten
1. Klachten over het Platform of de Diensten kunnen worden gemeld bij de Ondernemer, te bereiken op 085-0212516 en via info@dealerplein.nl of via het contactformulier op de Website.
2. Ondernemer streeft ernaar klachten binnen 30 dagen af te handelen. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de Wederpartij op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

Artikel 18 – Vindplaats
1. Deze voorwaarden zijn online gepubliceerd en te raadplegen via http://dealerplein.nl/algemene-voorwarden. Op verzoek zal Ondernemer de Algemene Voorwaarden kosteloos aan Wederpartij toezenden.

Artikel 19 – Slotbepalingen
1. In geval één of meer verplichtingen van deze Algemene Voorwaarden door de daartoe bevoegde rechter nietig of vernietigbaar wordt/worden geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Ondernemer ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
3. Overdracht door Wederpartij van een Overeenkomst of de daarin vervatte rechten en verplichtingen is uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer, welke toestemming kan worden gegeven onder bepaalde (alsdan aan te geven) voorwaarden.
4. Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
5. Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Rotterdam.

Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke aankoop na bemiddeling
Appendix 1 – Toepasselijkheid
1. Deze “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke aankoop na bemiddeling,” bestaande uit onderhavige Appences 1 t/m 9, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden van overeenkomstige toepassing indien de Wederpartij overgaat tot daadwerkelijke aankoop van een Voertuig van een Aanbieder (die in dat geval Verkoper wordt), na aanmelding van diens Voertuig als advertentie op het Platform (ofwel de Online Veiling) en na bemiddeling door Ondernemer;
2. Daarbij geldt dat bovenstaande Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Appendix 2 – Aanvullende en/of Vervangende definities
In aanvulling op de definities behorende bij de Algemene Voorwaarden hebben de navolgende definities uitsluitend in deze “Aanvullende Bepalingen bij daadwerkelijke verkoop na bemiddeling” de navolgende betekenis:
(NB: Indien hier definities worden omschreven die reeds in de definities van de Algemene Voorwaarden worden vermeld, gelden ter zake van de Aanvullende Bepalingen de specifieke, aanvullende definities)
• Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst is aangegaan met Ondernemer en overgaat tot daadwerkelijke aankoop van een Voertuig dat door de Aanbieder (in dat geval Verkoper) via de Online Veiling te koop is aangeboden en waarmee uiteindelijk een Koopovereenkomst tot stand komt na acceptatie van de door Wederpartij uitgebrachte Bieding door de Aanbieder c.q. Verkoper;
• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Ondernemer en de Wederpartij;
• Koopovereenkomst: de Koopovereenkomst tussen de Wederpartij en de Aanbieder c.q. Verkoper, die tot stand komt doordat de Aanbieder c.q. Verkoper de Bieding van de Wederpartij (die daarmee de Koper wordt) heeft geaccepteerd;
• Online Veiling: de online veiling die door Ondernemer wordt georganiseerd, waarop Aanbieder diens Voertuig in de vorm van een advertentie te koop kan aanbieden aan meerdere Bieders – met als uiteindelijke doel totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Wederpartij (als een van de Bieders) en de Aanbieder, in dat geval de Verkoper.
• Kavel: Een Voertuig, dat ter verkoop is aangeboden en dat is opgenomen in de Online Veiling. Aan dit Voertuig zal een uniek kavelnummer toegekend worden door De Ondernemer.
• Taxatie: Het inschatten van de waarde van een Kavel door een Bieder in verband met een Bieding.
• Bieding: Het bod dat de Bieder heeft uitgebracht op een Kavel. Dit bod is altijd in euros en inclusief eventuele omzetbelasting.

Appendix 3 – Positie Ondernemer
1. Ondernemer stelt de Online Veiling ter beschikking aan (rechts)personen die hun Voertuig wensen te verkopen en aan autobedrijven die Voertuigen wensen in te kopen. De Koopovereenkomst komt tot stand tussen de Aanbieder c.q. Verkoper en de Wederpartij. Ondernemer is geen partij bij deze Koopovereenkomst; de dienstverlening van de Ondernemer ziet alleen en uitsluitend toe op het bemiddelen bij de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Wederpartij en Aanbieder respectievelijk Koper en Verkoper. Deze algemene voorwaarden maken geen onderdeel uit van de Koopovereenkomst tussen de Wederpartij en de Aanbieder c.q. Verkoper.
2. Indien de Aanbieder c.q. Verkoper zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst niet of niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen de Aanbieder c.q. Verkoper en de Wederpartij. De Ondernemer kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van de Aanbieder c.q. Verkoper.
3. Indien de Wederpartij een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van mede-Bieders of Aanbieders c.q. Verkopers in het geding komen, dan kan Ondernemer de Bieding van Wederpartij op het Voertuig van de Online Veiling verwijderen. De Wederpartij wordt hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.

Appendix 4 – Online Veiling
1. Nadat een Voertuig is aangemeld op het Platform door de Aanbieder, kent de Ondernemer het Voertuig een kavelnummer toe. Vanaf dat moment zal de Kavel gedurende een op de Website omschreven, bepaalde tijd op de Online Veiling worden aangeboden. Hierbij zijn uitsluitend de Voertuig-gegevens (met uitsluiting van persoonsgegevens) zichtbaar op een afgeschermd gedeelte van het Platform waarop uitsluitend door de Ondernemer goedgekeurde Bieders (waaronder de Wederpartij) de Kavels kunnen bekijken en online een Bieding kunnen uitbrengen.
2. Het Voertuig wordt gedurende een periode van minimal 1 minuut tot maximaal 168 uur op de Online Veiling aangeboden. Na het verstrijken van deze termijn, kunnen er geen Biedingen meer worden uitgebracht op het Voertuig.
3. Na afloop van de Online Veiling wordt Aanbieder per e-mail op de hoogte gebracht van de hoogste Bieding die door een Bieder op het Voertuig is uitgebracht.
5. Bieders (waaronder de Wederpartij) zijn niet verplicht een Taxatie af te geven. In voorkomende gevallen is het mogelijk dat een Voertuig meerdere veilingronden nodig heeft om tot een Taxatie te kunnen komen.
6. De Ondernemer kan beslissen een Voertuig meerdere malen aan te bieden in de Online Veiling.
7. Biedingen zijn, tenzij anders aangegeven en voor zover van toepassing, in euros en inclusief BTW.

Appendix 5 – Totstandkoming Koopovereenkomst
1. Op het moment dat de Aanbieder in de e-mail op de bevestigingslink aanklikt dat hij akkoord gaat met de Bieding van de Wederpartij, komt de Koopovereenkomst tot stand. De Wederpartij (als hoogste Bieder) wordt dan Koper, en de Aanbieder wordt Verkoper en ontvangt van de Ondernemer de contactgegevens van de Koper c.q. Wederpartij. De Aanbieder heeft nadat hij akkoord is gegaan met de hoogste Bieding de volgende verplichtingen:
a. De Aanbieder c.q. Verkoper dient binnen 48 uur contact op te nemen met de Koper c.q. Wederpartij;
b. De Aanbieder c.q. Verkoper dient het Voertuig (inclusief de daarbij behorende documenten) binnen 14 dagen te leveren aan de Koper c.q. Wederpartij.
2. Als Aanbieder c.q. Verkoper akkoord gaat met de Bieding en er een Koopovereenkomst is gesloten, zullen de gegevens van Koper c.q. Wederpartij middels een e-mailbericht aan Aanbieder c.q. Verkoper bekend gemaakt worden. Ook zullen dan de gegevens van Aanbieder c.q. Verkoper middels een e-mailbericht aan Koper c.q. Wederpartij bekendgemaakt worden. Het is partijen niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
3. Nadat Aanbieder c.q. Verkoper de Bieding heeft geaccepteerd, dienen de Aanbieder c.q. Verkoper en de Koper c.q. Wederpartij onderling de betaling van de verkoopprijs en de wijze van overdracht van het Voertuig af te spreken.
4. Nadat een Koopovereenkomst tussen Bieder c.q. Koper c.q. Wederpartij en Aanbieder c.q. Verkoper tot stand is gekomen, mag de Aanbieder c.q. Verkoper het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het Voertuig in bezit te houden. Aanbieder c.q. Verkoper is in dat geval verplicht het Voertuig aan Koper c.q. Wederpartij te leveren.
5. Overdracht vindt, tenzij anders wordt afgesproken, plaats door het bezorgen van het Voertuig door Aanbieder c.q. Verkoper bij Koper c.q. Wederpartij. Indien afhalen van het Voertuig door Koper c.q. Wederpartij nadrukkelijk is overeengekomen, dan dient het afhalen plaats te vinden op het door Aanbieder c.q. Verkoper aangegeven adres, op het afgesproken tijdstip.
6. Aanbieder c.q. Verkoper en Koper c.q. Wederpartij kunnen in onderling overleg afwijken van de in dit artikel genoemde termijnen. Zij stellen daarvan de Ondernemer onverwijld in kennis.
7. Aanbieder c.q. Verkoper en Koper c.q. Wederpartij zijn verplicht elkaar een kwitantie van ontvangst te verstrekken.
8. Mochten Koper c.q. Wederpartij en Aanbieder c.q. Verkoper na het ontbinden van de erkoopovereenkomst in een later stadium, maar binnen een periode van zes (6) maanden, alsnog overeenstemming bereiken over de aankoop van het Voertuig, dan wordt dit geacht te zijn gebeurd na bemiddeling door de Ondernemer. In dit geval dient dit direct, maar uiterlijk binnen 24 uur, gemeld te worden aan de Ondernemer. Wordt het melden nagelaten, dan is de boete zoals genoemd in de Appendix “Bemiddelingskosten en Boetebeding” van overeenkomstige toepassing.

Appendix 6 – Rechten en Plichten Aanbieder c.q. Verkoper
1. Aanbieder c.q. Verkoper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer en/of Wederpartij c.q. Koper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Aanbieder c.q. Verkoper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst, tijdig aan Ondernemer worden verstrekt.
2. Aanbieder c.q. Verkoper is gehouden Ondernemer en/of Wederpartij c.q. Koper onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst van belang zouden kunnen zijn.
3. Aanbieder c.q. Verkoper dient de door Koper c.q. Wederpartij verstrekte kwitantie en vrijwaringsbewijs goed te bewaren. Op verzoek van de Ondernemer is Aanbieder c.q. Verkoper verplicht hiervan kopieën te zenden aan de Ondernemer. Indien Aanbieder c.q. Verkoper hier niet aan meewerkt, dan is de boete zoals genoemd in de Appendix 8 “Bemiddelingskosten en Boetebeding” van overeenkomstige toepassing.
4. Aanbieder c.q. Verkoper is na het ontbinden van de Verkoopovereenkomst verplicht om de Ondernemer alsnog de gelegenheid te bieden om op vergelijkbare voorwaarden binnen zes (6) maanden een andere Koper te zoeken voor het Voertuig.
5. Zowel na de aanmelding van een Voertuig als na het daadwerkelijk verkopen ervan kan Aanbieder c.q. Verkoper door Ondernemer worden uitgenodigd om een review te schrijven. Aanbieder c.q. Verkoper is niet verplicht om hier aan mee te werken. Door het schrijven van een recensie geeft Aanbieder c.q. Verkoper toestemming aan Ondernemer toestemming deze op de Website te publiceren, inclusief naam en woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals ingevuld bij het aanmelden van het Voertuig. Aanbieder c.q. Verkoper kan ervoor kiezen de review anoniem te doen – waarna voornoemde gegevens niet gepubliceerd zullen worden – maar dient dat wel expliciet aan te geven. Ondernemer behoudt zich het recht voor bijdragen welke niet aan onze Algemene Voorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behoudt Ondernemer zich tevens het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen.

Appendix 7 – Rechten en Plichten Wederpartij (Koper)
1. Wederpartij c.q. Koper zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Ondernemer en/of Aanbieder c.q. Verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij c.q. Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst, tijdig aan Ondernemer en/of Aanbieder c.q. Verkoper worden verstrekt.
2. Wederpartij c.q. Koper is gehouden Ondernemer en/of Aanbieder c.q. Verkoper onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of Verkoopovereenkomst van belang zouden kunnen zijn.
3. Wederpartij c.q. Koper is verplicht het Voertuig over te nemen en de via de Website overeengekomen koopsom aan Aanbieder c.q. Verkoper te betalen, tenzij het Voertuig niet aan de omschrijving voldoet zoals is ingevuld door Aanbieder c.q. Verkoper op het taxatieformulier.
4. Wederpartij c.q. Koper is verplicht een kopie van het vrijwaringsbewijs van het Voertuig aan Aanbieder c.q. Verkoper te overhandigen bij overdracht van het Voertuig.
5. Alvorens tot betaling over te gaan, heeft Wederpartij c.q. Koper het recht om te onderzoeken of het Voertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Aanbieder c.q. Verkoper en samen met Aanbieder c.q. Verkoper een proefrit te maken.
6. Indien Wederpartij c.q. Koper constateert dat de omschrijving van het Voertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het Voertuig, heeft Wederpartij c.q. Koper recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Verkoopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Aanbieder c.q. Verkoper de mogelijkheid de Verkoopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
7. Alvorens Wederpartij c.q. Koper tot betaling overgaat, is Wederpartij c.q. Koper verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Wederpartij c.q. Koper heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
8. De koopsom dient door Wederpartij c.q. Koper aan Aanbieder c.q. Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.

Appendix 8 – Bemiddelingskosten en Boetebeding
1. Aan de bemiddeling bij de verkoop van een Voertuig via de Website van de Ondernemer zijn voor Wederpartij als Koper kosten verbonden.
2. Indien de Wederpartij na de totstandkoming van een Verkoopovereenkomst zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Koopovereenkomst niet nakomt, is Wederpartij jegens De Ondernemer gehouden tot vergoeding van de (omzet) schade. In dat geval dient de Wederpartij aan Ondernemer een boete te betalen. Deze boete bedraagt 20% van de hoogste Bieding op het Voertuig en minimaal € 250,- incl. btw.
3. De boete genoemd in het vorige lid is niet verschuldigd indien de Wederpartij zijn verplichtingen niet tijdig kan nakomen wegens overmacht. Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan dient de Wederpartij de Aanbieder c.q. Verkoper en Ondernemer daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen.
4. De koopsom dient door Wederpartij c.q. Koper aan Aanbieder c.q. Verkoper uiterlijk betaald te worden bij levering en gelijktijdige overdracht van het Voertuig, het regelen van de tenaamstelling en het afgeven van overige bij het Voertuig behorende documenten.

Appendix 9 – Herroepingsrecht
1. De door bemiddeling van de Ondernemer tot stand gekomen Verkoopovereenkomst kan door Aanbieder c.q. Verkoper en Wederpartij c.q. Koper niet worden herroepen.